کانون بازنشستگان ناجا

گفت و گو با پیشکسوت ورزشکارعلی اکبر حاتمی

گفت و گو با پیشکسوت ورزشکارعلی اکبر حاتمی

علی اکبر حاتمی از این دست همکاران ماست که در کنار سالها فعالیت نظامی با ماموریت هاي سخت و طاقت فرسا، هرگز مسیر ورزش را رها نکرد و پس از دوران بازنشستگی نیز در همین مسیر زندگی خود را ادامه می دهد.
گفت و گو با پیشکسوت ورزشکار محسن شاه آبادی

گفت و گو با پیشکسوت ورزشکار محسن شاه آبادی

پیشکسوت بازنشسته محسن شاه آبادی از این دست همکاران ماست که در کنار سالها فعالیت نظامی با ماموریت هاي سخت و طاقت فرسا، هرگز مسیر ورزش را رها نکرد و پس از دوران بازنشستگی نیز در همین مسیر زندگی خود را ادامه می دهد.
پیشکسوت بازنشسته جانباز و ورزشکار سرهنگ دوم محمد عزیزی

پیشکسوت بازنشسته جانباز و ورزشکار سرهنگ دوم محمد عزیزی

پیشکسوت بازنشسته جانباز و ورزشکار سرهنگ دوم محمد عزیزی از این دست همکاران ماست که در کنار سال‌ها فعالیت نظامی با ماموریت‌های سخت و طاقت فرسا، هرگز مسیر ورزش را رها نکرد و پس از دوران بازنشستگی نیز در همین مسیر زندگی خود را ادامه می‌دهد.
گفت و گو با پیشکسوت ورزشکار شمس الدین مولوی

گفت و گو با پیشکسوت ورزشکار شمس الدین مولوی

پیشکسوت بازنشسته شمس الدین مولوی از این دست همکاران ماست که در کنار سالها فعالیت نظامی با ماموریت هاي سخت و طاقت فرسا، هرگز مسیر ورزش را رها نکرد و پس از دوران بازنشستگی نیز در همین مسیر زندگی خود را ادامه می دهد.
پیشکسوت بازنشسته سرهنگ محمد صداقت

پیشکسوت بازنشسته سرهنگ محمد صداقت

پیشکسوت بازنشسته سرهنگ محمد صداقت از این دست همکاران ماست که در کنار سال‌ها فعالیت نظامی با ماموریت‌های سخت و طاقت فرسا، هرگز مسیر ورزش را رها نکرد و پس از دوران بازنشستگی نیز در همین مسیر زندگی خود را ادامه می‌دهد.
پیشکسوت بازنشسته احمد نوروزی

پیشکسوت بازنشسته احمد نوروزی

به بهانه کسب چهار مدال کشوری در مسابقات دومیدانی کشوری پیوند اعضاء در شیراز توسط پیشکسوت قرآنی آقای احمد نوروزی طی دعوتی از ایشان خواستیم درباره خود و مقام های معنوی و ورزشی خود توضیح دهد که نتیجه این گفتگو به شرح زیر به سمع و نظرتان می رسد:
پیشکسوت بازنشسته سروان صید محمدشاهمرادی

پیشکسوت بازنشسته سروان صید محمدشاهمرادی

پیشکسوت بازنشسته صید محمد شاهمرادی از این دست همکاران ماست که در کنار سال‌ها فعالیت نظامی با ماموریت‌های سخت و طاقت فرسا، هرگز مسیر ورزش را رها نکرد و پس از دوران بازنشستگی نیز در همین مسیر زندگی خود را ادامه می‌دهد.
۱