کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
گفت وگو با پیشکسوت ورزشکار سروان علیرضا سپهوند

گفت وگو با پیشکسوت ورزشکار سروان علیرضا سپهوند

پیشکسوت بازنشسته  علیرضا سپهوند  از این دست همکاران ماست که در کنار سالها فعالیت نظامی با ماموریت های سخت وطاقت فرسا ، هرگز مسیر ورزش را رها نکرد  پس از دوران بازنشستگی نیز در همین مسیر زندگی خود را ادامه می دهد.