کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار رییس کانون بازنشستگان انتظامی استان لرستان با نماینده منتخب مردم کوهدشت ورومشکان درمجلس شورای اسلامی

دیدار رییس کانون بازنشستگان انتظامی استان لرستان با نماینده منتخب مردم کوهدشت ورومشکان درمجلس شورای اسلامی

سرهنگ بازنشسته عباس طهماسبی رییس کانون بازنشستگان انتظامی استان لرستان درمعیت دکتر پاپی حسین امینی عضوهیئت مدیره کانون فراجا و سرهنگ کریم طیبی نماینده مجمع بازنشستگان استان بادکتر علی امامی راد نماینده منتخب مردم کوهدشت ورومشکان درمجلس شورای اسلامی دیدار وگفتگو کردند