کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته فرهاد اکبری

دیدار با بازنشسته فرهاد اکبری

سرهنگ بازنشسته سالمی رئیس کانون بازنشستگان انتظامی خوزستان به همراه کارمند افراشته از کارکنان کانون با بازنشسته فرهاد اکبری دیدار و گفتگو کردند
دیدار با بازنشسته عزت اله افشاری فر

دیدار با بازنشسته عزت اله افشاری فر

سرهنگ بازنشسته سالمی رئیس کانون بازنشستگان انتظامی خوزستان به همراه کارمند افراشته از کارکنان کانون با بازنشسته عزت اله افشاری فر دیدار و گفتگو کردند
دیدار با بازنشسته رحمت اله امیری

دیدار با بازنشسته رحمت اله امیری

سرهنگ بازنشسته سالمی رئیس کانون بازنشستگان انتظامی خوزستان به همراه کارمند افراشته از کارکنان کانون با بازنشسته رحمت اله امیری دیدار و گفتگو کردند
دیدار با بازنشسته جواد آلبوغبیش

دیدار با بازنشسته جواد آلبوغبیش

سرهنگ بازنشسته سبهانی نماینده استان در مجمع به همراه کارمند افراشته از کارکنان کانون با بازنشسته جواد آلبوغبیش دیدار و گفتگو کردند
دیدار با بازنشسته صادق اسلامپور

دیدار با بازنشسته صادق اسلامپور

سرهنگ بازنشسته سبهانی نماینده استان در مجمع به همراه کارمند افراشته از کارکنان کانون با بازنشسته صادق اسلامپوردیدار و گفتگو کردند.
دیدار با بازنشسته ناصر الف حردانی

دیدار با بازنشسته ناصر الف حردانی

سرهنگ بازنشسته سالمی رئیس کانون بازنشستگان انتظامی خوزستان به همراه سرهنگ بازنشسته سبهانی نماینده استان در مجمع و کارمند افراشته از کارکنان کانون با بازنشسته ناصر الف حردانی دیدار و گفتگو کردند.