کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
فراخوان مسابقه نوآوری و ایده پردازی

فراخوان مسابقه نوآوری و ایده پردازی

معاونت طرح و برنامه و بودجه فراجا به منظور چاره اندیشی مبتکرانه برای رفع مشکلات و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد، مسابقه ایده پردازی را برگزار می نماید