کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با ستواندوم بازنشسته محمد رضاجو

دیدار با ستواندوم بازنشسته محمد رضاجو

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه با حضور در منزل ستواندوم بازنشسته محمد رضاجو، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با سرهنگ بازنشسته احد جباری

دیدار با سرهنگ بازنشسته احد جباری

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه با حضور در منزل سرهنگ بازنشسته احد جباری، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با ستوانیکم بازنشسته داود فلاحی زاده

دیدار با ستوانیکم بازنشسته داود فلاحی زاده

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه با حضور در منزل ستوانیکم بازنشسته داود فلاحی زاده، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با سرباز جانباز قاسم ولیزاده

دیدار با سرباز جانباز قاسم ولیزاده

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه با حضور در منزل سرباز جانباز قاسم ولیزاده، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با سرهنگ بازنشسته رسول صفاجو

دیدار با سرهنگ بازنشسته رسول صفاجو

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه با حضور در منزل سرهنگ بازنشسته رسول صفاجو، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.