کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با سروان بازنشسته زاهد عابدی

دیدار با سروان بازنشسته زاهد عابدی

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز دوشنبه 1 آذرماه با حضور در منزل سروان بازنشسته زاهد عابدی، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با سروان بازنشسته عوض رضازاده

دیدار با سروان بازنشسته عوض رضازاده

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز دوشنبه 1 آذرماه با حضور در منزل سروان بازنشسته عوض رضازاده، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با مستمری بگیر بتول حمل آبادی

دیدار با مستمری بگیر بتول حمل آبادی

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز دوشنبه 1 آذرماه با حضور در منزل مستمری بگیر بتول حمل آبادی، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با مستمری بگیر صادقه ابراهیم زاده

دیدار با مستمری بگیر صادقه ابراهیم زاده

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز دوشنبه 1 آذرماه با حضور در منزل مستمری بگیر صادقه ابراهیم زاده، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با مستمری بگیر وجهیه مهمانی

دیدار با مستمری بگیر وجهیه مهمانی

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز دوشنبه 1 آذرماه با حضور در منزل مستمری بگیر وجهیه مهمانی، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.