کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با ستوان سوم بازنشسته حسین اسماعیلی

دیدار با ستوان سوم بازنشسته حسین اسماعیلی

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز سه شنبه 01 آذر ماه با حضور در منزل ستوان سوم بازنشسته حسین اسماعیلی، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با سروان بازنشسته توکل شمس مغانلو

دیدار با سروان بازنشسته توکل شمس مغانلو

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز سه شنبه 01 آذر ماه با حضور در منزل سروان بازنشسته توکل شمس مغانلو، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با سروان بازنشسته رضا دادجو مغانلو

دیدار با سروان بازنشسته رضا دادجو مغانلو

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز سه شنبه 01 آذر ماه با حضور در منزل سروان بازنشسته رضا دادجو مغانلو، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با ستوانیکم نورالدین مردانه عموقین

دیدار با ستوانیکم نورالدین مردانه عموقین

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز سه شنبه 24 آبان ماه با حضور در منزل ستوانیکم نورالدین مردانه عموقین، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با سروان بازنشسته تقی عالی زاده

دیدار با سروان بازنشسته تقی عالی زاده

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز سه شنبه 24 آبان ماه با حضور در منزل سروان بازنشسته تقی عالی زاده، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.