کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘگان شهرستان اسلامشهر

دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘگان شهرستان اسلامشهر

سرگرد محمد حسین کلانتری معاون نیروی انسانی فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر جهت ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و مستمری بگیران محترم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل پیشکسوتان ناجا، با آنها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘگان شهرستان اسلامشهر

دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘگان شهرستان اسلامشهر

سرگرد محمد حسین کلانتری معاون نیروی انسانی فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر جهت ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و مستمری بگیران محترم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل پیشکسوتان ناجا، با آنها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘگان شهرستان اسلامشهر

دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘگان شهرستان اسلامشهر

سرهنگ علی آقا کارخانه فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر جهت ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و مستمری بگیران محترم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل پیشکسوتان ناجا، با آنها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.