کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت جمشید کهراری

دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت جمشید کهراری

سرهنگ بازنشسته سهراب فکری به اتفاق سرهنگ دوم امینی و همراه سرهنگ بازنشسته پرویز سیفی با پیشکسوت جمشید کهراری دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد
دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت علی قنبری

دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت علی قنبری

سرهنگ بازنشسته سهراب فکری به اتفاق سرهنگ دوم امینی و همراه سرهنگ بازنشسته پرویز سیفی با پیشکسوت علی قنبری دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد
دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت سعید حسنوند

دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت سعید حسنوند

سرهنگ بازنشسته سهراب فکری به اتفاق سرهنگ دوم امینی و همراه سرهنگ بازنشسته پرویز سیفی با پیشکسوت سعید حسنوند دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد
دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت رضا افراسیابی

دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت رضا افراسیابی

سرهنگ بازنشسته سهراب فکری به اتفاق سرهنگ دوم امینی و همراه سرهنگ بازنشسته پرویز سیفی با پیشکسوت رضا افراسیابی دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد
دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت یونس فتحی

دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت یونس فتحی

سرهنگ بازنشسته سهراب فکری به اتفاق سرهنگ دوم امینی و همراه سرهنگ بازنشسته پرویز سیفی با پیشکسوت یونس فتحی دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.