کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دﯾﺪار ﺑﺎ  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘگان شهرستان اسلامشهر

دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘگان شهرستان اسلامشهر

سرهنگ علی آقا کارخانه فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر جهت ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و مستمری بگیران محترم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل 5 پیشکسوت ناجا، با آنها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دیدار با بازنشسته صفر علی نعمتی

دیدار با بازنشسته صفر علی نعمتی

سرهنگ پرویز سیفی نماینده غرب استان تهران در مجمع کانون بازنشستگان ناجا به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن دیدار و گفتگو کردند.
دیدار با بازنشسته ابراهیم تابستانی

دیدار با بازنشسته ابراهیم تابستانی

سرهنگ پرویز سیفی نماینده غرب استان تهران در مجمع کانون بازنشستگان ناجا به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن دیدار و گفتگو کردند.
دیدار با بازنشسته عبدالرحیم ابوذری

دیدار با بازنشسته عبدالرحیم ابوذری

سرهنگ پرویز سیفی نماینده غرب استان تهران در مجمع کانون بازنشستگان ناجا به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن دیدار و گفتگو کردند.
دیدار با بازنشسته داریوش مهدوی پور

دیدار با بازنشسته داریوش مهدوی پور

سرهنگ پرویز سیفی نماینده غرب استان تهران در مجمع کانون بازنشستگان ناجا به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن دیدار و گفتگو کردند.