کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه محمد ذوالجلالی باهوش

دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه محمد ذوالجلالی باهوش

رئیس کانون بازنشستگان غرب استان تهران جهت ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و مستمری بگیران محترم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل پیشکسوت ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه محمد ذوالجلالی باهوش، با ایشان دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه امیرضا بدر

دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه امیرضا بدر

رئیس کانون بازنشستگان غرب استان تهران جهت ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و مستمری بگیران محترم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل پیشکسوت ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه امیرضا بدر، با ایشان دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه محمد فلاحتکار

دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه محمد فلاحتکار

رئیس کانون بازنشستگان غرب استان تهران جهت ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و مستمری بگیران محترم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل پیشکسوت ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه محمد فلاحتکار، با ایشان دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه سید حسین مرتضوی

دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه سید حسین مرتضوی

رئیس کانون بازنشستگان غرب استان تهران جهت ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و مستمری بگیران محترم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل پیشکسوت ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه سید حسین مرتضوی، با ایشان دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه اصغر بیاتی

دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه اصغر بیاتی

رئیس کانون بازنشستگان غرب استان تهران جهت ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و مستمری بگیران محترم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل پیشکسوت ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه اصغر بیاتی، با ایشان دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.