کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته حسین کیان

دیدار با بازنشسته حسین کیان

سرهنگ بازنشسته سهراب فکری رئیس کانون غرب استان تهران به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ پیشکسوتان از بازنشستگان این استان دیدار و گفتگو کردند.
دیدار با بازنشسته مرتضوی

دیدار با بازنشسته مرتضوی

سرهنگ بازنشسته سهراب فکری رئیس کانون غرب استان تهران به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ پیشکسوتان از بازنشستگان این استان دیدار و گفتگو کردند.
دیدار با بازنشسته حمید هواسی

دیدار با بازنشسته حمید هواسی

سرهنگ بازنشسته سهراب فکری رئیس کانون غرب استان تهران به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ پیشکسوتان از بازنشستگان این استان دیدار و گفتگو کردند.
دیدار با بازنشسته سخایی

دیدار با بازنشسته سخایی

سرهنگ بازنشسته سهراب فکری رئیس کانون غرب استان تهران به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ پیشکسوتان از بازنشستگان این استان دیدار و گفتگو کردند.
دیدار با بازنشسته ولی الله کوشان

دیدار با بازنشسته ولی الله کوشان

سرهنگ بازنشسته سهراب فکری رئیس کانون غرب استان تهران به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ پیشکسوتان از بازنشستگان این استان دیدار و گفتگو کردند.
دیدار با بازنشسته یعقوب سلیمانی نیا

دیدار با بازنشسته یعقوب سلیمانی نیا

سرهنگ بازنشسته سهراب فکری رئیس کانون غرب استان تهران به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ پیشکسوتان از بازنشستگان این استان دیدار و گفتگو کردند.
دیدار با بازنشسته علی اکبر جمشیدی

دیدار با بازنشسته علی اکبر جمشیدی

سرهنگ بازنشسته سهراب فکری رئیس کانون غرب استان تهران به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ پیشکسوتان از بازنشستگان این استان دیدار و گفتگو کردند.