کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
برای 10 فرزند بازنشسته اشتغالزایی کردند

برای 10 فرزند بازنشسته اشتغالزایی کردند

سرهنگ نمردی زاده رئیس کانون بازنشستگان استان هرمزگان در جلسه ای با دکتر خاکی نهاد معاون نیروی انسانی استانداری برای 10 نفر از فرزندان بازنشستگان اشتغالزایی شد.