کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار و سرکشی از مستمری بگیر ملایک بانو مالک

دیدار و سرکشی از مستمری بگیر ملایک بانو مالک

رئیس کانون بازنشستگان استان بوشهر به همراه مدیرکل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و همکاران کانون استان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ اعضا وابسته ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل مستمری بگیر ملایک بانو مالک دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دیدار و سرکشی از مستمری بگیر فاطمه گوهری

دیدار و سرکشی از مستمری بگیر فاطمه گوهری

رئیس کانون بازنشستگان استان بوشهر به همراه مدیرکل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و همکاران کانون استان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ اعضا وابسته ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل مستمری بگیر فاطمه گوهری دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.