کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
مصاحبه با نیکوکار  پیشکسوت ستواندوم رضا بابایی

مصاحبه با نیکوکار پیشکسوت ستواندوم رضا بابایی

ستواندوم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ رضا بابایی از آن دﺳﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺧﺪﻣﺖ، ﻧﻘﺸـﻪ راه ﺧﻮد را در ﻣﺴـﯿﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ موسسه خیریه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﻮزه  خدمات اجتماعی نیکو کاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.