کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

اخبار ویژه
در سال ۱۴۰۳ قهرمان میستر یونیورس بین المللی شدم

در سال ۱۴۰۳ قهرمان میستر یونیورس بین المللی شدم

پیشکسوت جانباز، آزاده جبارعلی حاجی قلیزاده از این دست همکاران ماست که در کنار سالها فعالیت نظامی با ماموریت هاي سخت و طاقت فرسا، هرگز مسیر ورزش را رها نکرد و پس از دوران بازنشستگی نیز در همین مسیر زندگی خود را ادامه می دهد.
گفت و گو با پیشکسوت ورزشکارعلی اکبر حاتمی

گفت و گو با پیشکسوت ورزشکارعلی اکبر حاتمی

علی اکبر حاتمی از این دست همکاران ماست که در کنار سالها فعالیت نظامی با ماموریت هاي سخت و طاقت فرسا، هرگز مسیر ورزش را رها نکرد و پس از دوران بازنشستگی نیز در همین مسیر زندگی خود را ادامه می دهد.
گفت و گو با پیشکسوت ورزشکار محسن شاه آبادی

گفت و گو با پیشکسوت ورزشکار محسن شاه آبادی

پیشکسوت بازنشسته محسن شاه آبادی از این دست همکاران ماست که در کنار سالها فعالیت نظامی با ماموریت هاي سخت و طاقت فرسا، هرگز مسیر ورزش را رها نکرد و پس از دوران بازنشستگی نیز در همین مسیر زندگی خود را ادامه می دهد.
مصاحبه با نیکوکار  پیشکسوت ستواندوم رضا بابایی

مصاحبه با نیکوکار پیشکسوت ستواندوم رضا بابایی

ستواندوم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ رضا بابایی از آن دﺳﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺧﺪﻣﺖ، ﻧﻘﺸـﻪ راه ﺧﻮد را در ﻣﺴـﯿﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ موسسه خیریه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﻮزه  خدمات اجتماعی نیکو کاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.