کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با مستمری بگیر جهان عبدی

دیدار با مستمری بگیر جهان عبدی

رئیس کانون بازنشستگان استان کردستان به منظور تکریم و دلجویی از مستمری بگیران با حضور در منزل مستمری بگیر جهان عبدی با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با مستمری بگیر مینو ایوبی

دیدار با مستمری بگیر مینو ایوبی

رئیس کانون بازنشستگان استان کردستان به منظور تکریم و دلجویی از مستمری بگیران با حضور در منزل مستمری بگیر مینو ایوبی با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با ستوانیکم بازنشسته احمد خوش داخن

دیدار با ستوانیکم بازنشسته احمد خوش داخن

سرهنگ بازنشسته صاحب صمدی مسئول دفتر کانون شهرستان مریوان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با حضور در منزل ستوانیکم بازنشسته احمد خوش داخن با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.