کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با سروان بازنشسته ناصح مظهرپور

دیدار با سروان بازنشسته ناصح مظهرپور

سرهنگ علی ولی اللهی جانشین فرمانده انتظامی شهرستان سقز، به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با حضور در منزل سروان بازنشسته ناصح مظهرپور ، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با ستوانیکم بازنشسته محمد عبدي

دیدار با ستوانیکم بازنشسته محمد عبدي

سرهنگ علی ولی اللهی جانشین فرمانده انتظامی شهرستان سقز، به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با حضور در منزل ستوانیکم بازنشسته محمد عبدي، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با سروان بازنشسته عبداالله صالح پور

دیدار با سروان بازنشسته عبداالله صالح پور

سرهنگ علی ولی اللهی جانشین فرمانده انتظامی شهرستان سقز، به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با حضور در منزل سروان بازنشسته عبداالله صالح پور ، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با ستواندوم بازنشسته محمد عباسپور

دیدار با ستواندوم بازنشسته محمد عباسپور

سرهنگ علی ولی اللهی جانشین فرمانده انتظامی شهرستان سقز، به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با حضور در منزل ستواندوم بازنشسته محمد عباسپور، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.