کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار و ملاقات با بازنشسته جبارعلی بختیاری

دیدار و ملاقات با بازنشسته جبارعلی بختیاری

رئیس کانون بازنشستگان استان همدان به اتفاق کارمند عبدالمالکی کارشناس توانمندسازی و خدمات رفاهی کانون به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل بازنشسته آقای جبارعلی بختیاری با ایشان دیدار و گفت و گو کردند.
دیدار و ملاقات با بازنشسته شیرزاد باخدا

دیدار و ملاقات با بازنشسته شیرزاد باخدا

رئیس کانون بازنشستگان استان به اتفاق کارمند عبدالمالکی کارشناس توانمندسازی و خدمات رفاهی کانون به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل بازنشسته آقای شیرزاد باخدا با ایشان دیدار و گفت و گو کردند.
دیدار و ملاقات با بازنشسته احمد اسطخری

دیدار و ملاقات با بازنشسته احمد اسطخری

رئیس کانون بازنشستگان استان به اتفاق کارمند عبدالمالکی کارشناس توانمندسازی و خدمات رفاهی کانون به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل بازنشسته آقای احمد اسطخری با ایشان دیدار و گفت و گو کردند.