کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار باپیشکسوتان شهرستان شاهرود

دیدار باپیشکسوتان شهرستان شاهرود

سرهنگ کریمی فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل پیشکسوتان، ﺑﺎ آنها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دیدار با اعضای کانون بازنشستگان شهرستان دامغان

دیدار با اعضای کانون بازنشستگان شهرستان دامغان

سرهنگ رنگریز جانشین فرمانده انتظامی شهرستان دامغان، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل مستمری بگیر آذرپور و و بازنشسته صادقی نژاد ﺑﺎ ایشان دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.