کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با مستمری بگیران شهرستان سمنان

دیدار با مستمری بگیران شهرستان سمنان

رئیس کانون بازنشستگان استان سمنان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ مستمری بگیران با ﺣﻀﻮر در منزل ۳ نفر از مستمری بگیران ﺑﺎ آن‌ها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دیدار با ۳ بازنشسته در شهرستان دامغان

دیدار با ۳ بازنشسته در شهرستان دامغان

سرهنگ علوی فرمانده انتظامی شهرستان دامغان به همراه آقای خادمیان رئیس کانون بازنشستگان شهرستان دامغان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان، با ۳ نفر از پیشکسوتان دیدار و گفتگو کرد.
دﯾﺪار ﺑﺎ مستمری بگیران شهرستان سمنان

دﯾﺪار ﺑﺎ مستمری بگیران شهرستان سمنان

رئیس کانون بازنشستگان استان سمنان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ مستمری بگیرانﺑ ﺎ ﺣﻀﻮر در منزل 4 نفر از مستمری بگیران ﺑﺎ آنها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دیدار با پیشکسوت (عبدالمحمد موسوی)

دیدار با پیشکسوت (عبدالمحمد موسوی)

سرهنگ بازنشسته ترحمیان نماینده استان سمنان در مجمع عمومی کانون بازنشستگان فراجا، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل پیشکسوت عبدالمحمد موسوی ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.