کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دﯾﺪار ﺑﺎ مستمری بگیر (سرکار خانم نسرین حبیبی)

دﯾﺪار ﺑﺎ مستمری بگیر (سرکار خانم نسرین حبیبی)

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن سمنان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ مستمری بگیران به دلیل شیوع کرونا ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در درب ﻣﻨﺰل مستمری بگیر نسرین حبیبی ، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.