کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با پیشکسوت ولی اله دیانی

دیدار با پیشکسوت ولی اله دیانی

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان از بازنشسته ولی اله دیانی دیدار و با ایشان گفت و گو کردند.
دیدار با پیشکسوت محمود صالحیان

دیدار با پیشکسوت محمود صالحیان

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان از بازنشسته محمود صالحیان دیدار و با ایشان گفت و گو کردند.