کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دﯾﺪار ﺑﺎ ستوان سوم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ خانم رقیه صفری

دﯾﺪار ﺑﺎ ستوان سوم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ خانم رقیه صفری

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن قزوین به اتفاق مسئول نیروی انسانی استان و مسئول خدمات رفاهی کانون ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل ستوان سوم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ خانم رقیه صفری ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.