کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دﯾﺪار ﺑﺎ ستوان یکم بازﻧﺸﺴﺘﻪ فضل اله طاهرخانی

دﯾﺪار ﺑﺎ ستوان یکم بازﻧﺸﺴﺘﻪ فضل اله طاهرخانی

مسئول دفتر شهرستان تاکستان به همراه سرهنگ عزیزی فرمانده انتظامی شهرستان، رئیس عقیدتی و رئیس حفاظت شهرستان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل ستوان یکم بازﻧﺸﺴﺘﻪ فضل اله طاهرخانی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ سرهنگ بازﻧﺸﺴﺘﻪ محمدرضا رحمانی

دﯾﺪار ﺑﺎ سرهنگ بازﻧﺸﺴﺘﻪ محمدرضا رحمانی

مسئول دفتر شهرستان تاکستان به همراه سرهنگ عزیزی فرمانده انتظامی شهرستان، رئیس عقیدتی و رئیس حفاظت شهرستان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل سرهنگ بازﻧﺸﺴﺘﻪ محمدرضا رحمانی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ سروان بازﻧﺸﺴﺘﻪ داود جلیلوند

دﯾﺪار ﺑﺎ سروان بازﻧﺸﺴﺘﻪ داود جلیلوند

مسئول دفتر شهرستان تاکستان به همراه سرهنگ عزیزی فرمانده انتظامی شهرستان، رئیس عقیدتی و رئیس حفاظت شهرستان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل سروان بازﻧﺸﺴﺘﻪ داود جلیلوند، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
هماهنگی ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدواره درﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﺳﺘﺎن قزوین

هماهنگی ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدواره درﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﺳﺘﺎن قزوین

هماهنگی ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدواره درﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﺳﺘﺎن قزوین ﺑﺎ حضور رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن استان، ﻣﻌﺎون نیروی انسانی، معاون اجتماعی، معاون آماد و پشتیبانی، نماینده فرمانده شهرستان، نماینده حفاظت، نماینده عقیدتی سیاسی و مسئول امور بازنشستگان نیروی انسانی در سالن جلسات کانون ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.