کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دﯾﺪار ﺑﺎ استواردوم بازنشسته سیدعلی حسینی لاکه

دﯾﺪار ﺑﺎ استواردوم بازنشسته سیدعلی حسینی لاکه

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن قزوین به اتفاق نماینده مجمع کانون و مسئول خدمات رفاهی کانون ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل استواردوم بازنشسته سیدعلی حسینی لاکه ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ ستوانسوم بازنشسته عباس راد

دﯾﺪار ﺑﺎ ستوانسوم بازنشسته عباس راد

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن قزوین به اتفاق نماینده مجمع کانون و مسئول خدمات رفاهی کانون ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل ستوانسوم بازنشسته عباس راد ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ مستمری بگیر خانم مقبوله بیات

دﯾﺪار ﺑﺎ مستمری بگیر خانم مقبوله بیات

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن قزوین به اتفاق نماینده مجمع کانون و مسئول خدمات رفاهی کانون ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ مستمری بگیران ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل مستمری بگیر خانم مقبوله بیات ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
برگزاری جلسه هماهنگی اجرای ضیافت خانوادگی

برگزاری جلسه هماهنگی اجرای ضیافت خانوادگی

جلسه هماهنگی اجرای ضیافت خانوادگی با حضور جناب سرهنگ راستیه مسئول امور وابستگان کانون فرهنگی خانواده عقیدتی فرماندهی انتظامی استان، سرهنگ بازنشسته محمود مهاجر رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان، سرهنگ بازنشسته سیدحسن فخاری نماینده مجمع و سرهنگ بازنشسته رضا کریمی مسئول امور اداری کانون در دفتر کانون استان برگزار گردید.