کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار مسئول خدمات رفاهی ساتا ﺑﺎ مستمری بگیر خانم شهیدی

دیدار مسئول خدمات رفاهی ساتا ﺑﺎ مستمری بگیر خانم شهیدی

آقای عیسی پور مسئول خدمات رفاهی ساتا و آقای موسوی مسئول خدمات رفاهی کانون بازنشستگان استان قزوین به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ اعضای وابسته ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل مستمری بگیر خانم شهیدی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دیدار مسئول خدمات رفاهی ساتا ﺑﺎ مستمری بگیر خانم افشار

دیدار مسئول خدمات رفاهی ساتا ﺑﺎ مستمری بگیر خانم افشار

آقای عیسی پور مسئول خدمات رفاهی ساتا و آقای موسوی مسئول خدمات رفاهی کانون بازنشستگان استان قزوین به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ اعضای وابسته ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل مستمری بگیر خانم افشار، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دیدار مسئول خدمات رفاهی ساتا ﺑﺎ مستمری بگیر خانم ناظمی دیلمی

دیدار مسئول خدمات رفاهی ساتا ﺑﺎ مستمری بگیر خانم ناظمی دیلمی

آقای عیسی پور مسئول خدمات رفاهی ساتا و آقای موسوی مسئول خدمات رفاهی کانون بازنشستگان استان قزوین به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ اعضای وابسته ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل مستمری بگیر خانم ناظمی دیلمی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.