کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دﯾﺪار ﺑﺎ ستوان سوم بازﻧﺸﺴﺘﻪ اکبر میرزاسلطانی

دﯾﺪار ﺑﺎ ستوان سوم بازﻧﺸﺴﺘﻪ اکبر میرزاسلطانی

مسئول دفتر شهرستان البرز به همراه سرهنگ درخشان مهر جانشین فرمانده انتظامی شهرستان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل ستوان سوم بازﻧﺸﺴﺘﻪ اکبر میرزاسلطانی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ ستوان یکم بازﻧﺸﺴﺘﻪ نظامعلی نوری

دﯾﺪار ﺑﺎ ستوان یکم بازﻧﺸﺴﺘﻪ نظامعلی نوری

مسئول دفتر شهرستان البرز به همراه سرهنگ درخشان مهر جانشین فرمانده انتظامی شهرستان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل ستوان یکم بازﻧﺸﺴﺘﻪ نظامعلی نوری، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ کارمند بازﻧﺸﺴﺘﻪ آقای حبیب اسداله

دﯾﺪار ﺑﺎ کارمند بازﻧﺸﺴﺘﻪ آقای حبیب اسداله

مسئول دفتر شهرستان البرز به همراه سرهنگ درخشان مهر جانشین فرمانده انتظامی شهرستان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل کارمند بازﻧﺸﺴﺘﻪ آقای حبیب اسداله، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ کارمند بازﻧﺸﺴﺘﻪ آقای داود نیک امید

دﯾﺪار ﺑﺎ کارمند بازﻧﺸﺴﺘﻪ آقای داود نیک امید

مسئول دفتر شهرستان البرز به همراه سرهنگ درخشان مهر جانشین فرمانده انتظامی شهرستان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل کارمند بازﻧﺸﺴﺘﻪ آقای داود نیک امید، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ سروان بازﻧﺸﺴﺘﻪ نبی اله یونسی برزگر

دﯾﺪار ﺑﺎ سروان بازﻧﺸﺴﺘﻪ نبی اله یونسی برزگر

سرهنگ عبدی فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا به همراه مدیر نیروی انسانی، رئیس عقیدتی و رئیس حفاظت شهرستان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل سروان بازﻧﺸﺴﺘﻪ نبی اله یونسی برزگر، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ سروان بازﻧﺸﺴﺘﻪ نوروز پیرجانی

دﯾﺪار ﺑﺎ سروان بازﻧﺸﺴﺘﻪ نوروز پیرجانی

مسئول دفتر شهرستان البرز به همراه سرهنگ درخشان مهر جانشین فرمانده انتظامی شهرستان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل سروان بازﻧﺸﺴﺘﻪ نوروز پیرجانی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ کارمند بازﻧﺸﺴﺘﻪ محمدابراهیم اینانلودوقوز

دﯾﺪار ﺑﺎ کارمند بازﻧﺸﺴﺘﻪ محمدابراهیم اینانلودوقوز

سرهنگ عبدی فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا به همراه مدیر نیروی انسانی، رئیس عقیدتی و رئیس حفاظت شهرستان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل کارمند بازﻧﺸﺴﺘﻪ محمدابراهیم اینانلودوقوز، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.