کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با سرهنگ بازنشسته احمد ظهوری

دیدار با سرهنگ بازنشسته احمد ظهوری

سرهنگ بازنشسته امان اله جواهری رئیس کانون استان در معیت سرهنگ بازنشسته حسین وفائی از نمایندگان مجمع کانون استان با حضور در منزل سرهنگ بازنشسته احمد ظهوری با ایشان دیدار و گفتگو کردند.
دیدار فرمانده انتظامی شهرستان جهرم با پیشکسوتان

دیدار فرمانده انتظامی شهرستان جهرم با پیشکسوتان

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با حضور در منازل سه تن از پیشکسوتان شهرستان به اسامی ستوانیکم بازنشسته خلیل کوهی وستوانیکم بازنشسته نوراله باقری نژادو ستواندوم بازنشسته خلیل خطبایی با آنان دیدار و گفت و گو کرد.