کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با مستمری بگیر خانم سکینه یوسف وند

دیدار با مستمری بگیر خانم سکینه یوسف وند

رئیس اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان به همراه رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور عیادت، تکریم و ارتقاي روحیه خانواده بازنشستگان با خانواده مرحوم جناب آقای زردکف، در منزل دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با مستمری بگیر سیده خانم مریخ طبع عالی

دیدار با مستمری بگیر سیده خانم مریخ طبع عالی

رئیس اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان به همراه رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور عیادت، تکریم و ارتقاي روحیه خانواده بازنشستگان با خانواده مرحوم جناب آقای احمد حسنی، در منزل دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با مستمری بگیر خانم زری قربانی

دیدار با مستمری بگیر خانم زری قربانی

رئیس اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان به همراه رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور عیادت، تکریم و ارتقاي روحیه خانواده بازنشستگان با خانواده مرحوم جناب آقای رهدار، در منزل دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با مستمری بگیر خانم ذکری دائی باقری

دیدار با مستمری بگیر خانم ذکری دائی باقری

رئیس اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان به همراه رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور عیادت، تکریم و ارتقاي روحیه خانواده بازنشستگان با خانواده مرحوم جناب آقای بخشنده، در منزل دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با مستمری بگیر خانم فاطمه خانعلی زفره

دیدار با مستمری بگیر خانم فاطمه خانعلی زفره

رئیس اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان به همراه رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور عیادت، تکریم و ارتقاي روحیه خانواده بازنشستگان با خانواده مرحوم جناب آقای فدائیان، در منزل دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با پیشکسوت آقای فرهاد غلامی روئین تنی

دیدار با پیشکسوت آقای فرهاد غلامی روئین تنی

رئیس کانون بازنشستگان استان به اتفاق نماینده بازنشستگان به منظور عیادت، تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با پیشکسوت جناب آقای فرهاد غلامی روئین تنی، در منزل دیدار و گفت و گو کرد.