کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با پیشکسوت عباس اخوان محمد مرادی

دیدار با پیشکسوت عباس اخوان محمد مرادی

رئیس کانون بازنشستگان استان قم به همراه نماینده بازنشستگان در مجمع سرهنگ بازنشسته علی اصغر آسمانی با حضور در منزل بازنشسته آقای عباس اخوان محمد مرادی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با پیشکسوت حشمت اله گودرزی

دیدار با پیشکسوت حشمت اله گودرزی

رئیس کانون بازنشستگان استان قم به همراه نماینده بازنشستگان در مجمع سرهنگ بازنشسته علی اصغر آسمانی با حضور در منزل بازنشسته آقای حشمت اله گودرزی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با پیشکسوت درویش فلاح

دیدار با پیشکسوت درویش فلاح

رئیس کانون بازنشستگان استان قم به همراه نماینده بازنشستگان در مجمع سرهنگ بازنشسته علی اصغر آسمانی با حضور در منزل بازنشسته آقای درویش فلاح با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با پیشکسوت عبداله طالبی فرد

دیدار با پیشکسوت عبداله طالبی فرد

رئیس کانون بازنشستگان استان قم به همراه نماینده بازنشستگان در مجمع سرهنگ بازنشسته علی اصغر آسمانی با حضور در منزل بازنشسته آقای عبداله طالبی فرد با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با وظیفه بگیر آقای محسن ظهرابی

دیدار با وظیفه بگیر آقای محسن ظهرابی

به مناسبت هفته سلامت از (معلولین خدمتی ) معاون هماهنگ کننده استان ، رئیس اداره بازنشستگی استان ، معاون نیروی انسانی ، رئیس کانون و نماینده بازنشستگان استان و پزشک بهداری با حضور در منزل وظیفه بگیر محسن ظهرابی با ایشان دیدار کردند.
دیدار با وظیفه بگیر آقای محمد عطائی

دیدار با وظیفه بگیر آقای محمد عطائی

به مناسبت هفته سلامت از (معلولین خدمتی) معاون هماهنگ کننده استان، رئیس اداره بازنشستگی استان، معاون نیروی انسانی، رئیس کانون و نماینده بازنشستگان استان و پزشک بهداری با حضور در منزل وظیفه بگیر محمد عطائی با ایشان دیدار کردند.