کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار فرمانده انتظامی استان قم با پیشکسوت جانباز جناب آقای سید احمد میرغنی

دیدار فرمانده انتظامی استان قم با پیشکسوت جانباز جناب آقای سید احمد میرغنی

فرمانده انتظامی استان قم به همراه رئیس حفاظت اطلاعات ، رئیس کانون بازنشستگان و معاون نیروی انسانی استان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با پیشکسوت جانباز آقای سیداحمد میرغنی ، در منزل دیدار بعمل آورد.
دیدار فرمانده انتظامی استان قم با پیشکسوت جانباز جناب آقای سید شمسعلی رهبری

دیدار فرمانده انتظامی استان قم با پیشکسوت جانباز جناب آقای سید شمسعلی رهبری

 فرمانده انتظامی استان قم به همراه رئیس حفاظت اطلاعات ، رئیس کانون بازنشستگان و معاون نیروی انسانی استان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با پیشکسوت جانباز آقای سید شمسعلی رهبری ، در منزل دیدار بعمل آورد.
دیدار رئیس اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان قم و رئیس کانون استان با آقای حسین متقیان فرد 

دیدار رئیس اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان قم و رئیس کانون استان با آقای حسین متقیان فرد 

رئیس اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان قم به همراه رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان و خانواده آنان با آقای حسین متقیان فرد ، در منزل دیدار بعمل آورد.
دیدار رئیس اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان قم و رئیس کانون استان با آقای یوسفعلی نصیری

دیدار رئیس اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان قم و رئیس کانون استان با آقای یوسفعلی نصیری

رئیس اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان قم به همراه رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان و خانواده آنان با آقای یوسفعلی نصیری ، در منزل دیدار بعمل آورد.
دیدار رئیس اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان قم و رئیس کانون استان با خانواده مرحوم آقای پرویز زبان آزاد

دیدار رئیس اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان قم و رئیس کانون استان با خانواده مرحوم آقای پرویز زبان آزاد

رئیس اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان قم به همراه رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور ابراز همدردی، تکریم و ارتقاي روحیه خانواده بازنشستگان با خانواده مرحوم پرویز زبان آزاد، در منزل دیدار بعمل آورد.