کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با پیشکسوت آقای ابوالفضل حمیدی محد

دیدار با پیشکسوت آقای ابوالفضل حمیدی محد

رئیس کانون بازنشستگان استان به همراه نماینده بازنشستگان در مجمع و پزشک بهداری به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با پیشکسوت ناجا جناب آقای ابوالفضل حمیدی مجد، در منزل دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با پیشکسوت آقای احمد ذوالفقاری

دیدار با پیشکسوت آقای احمد ذوالفقاری

رئیس کانون بازنشستگان استان به همراه نماینده بازنشستگان در مجمع و پزشک بهداری به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با پیشکسوت ناجا جناب آقای احمد ذوالفقاری، در منزل دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با پیشکسوت آقای محمد قلی منافی

دیدار با پیشکسوت آقای محمد قلی منافی

رئیس کانون بازنشستگان استان به همراه نماینده بازنشستگان در مجمع و پزشک بهداری به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با پیشکسوت ناجا جناب آقای محمد قلی منافی، در منزل دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با پیشکسوت آقای محمد مهدی صالحی

دیدار با پیشکسوت آقای محمد مهدی صالحی

رئیس کانون بازنشستگان استان به همراه نماینده بازنشستگان در مجمع و پزشک بهداری به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با پیشکسوت ناجا جناب آقای محمد مهدی صالحی، در منزل دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با پیشکسوت آقای یعقوب کربلائی آقا بابا

دیدار با پیشکسوت آقای یعقوب کربلائی آقا بابا

رئیس کانون بازنشستگان استان به همراه نماینده بازنشستگان در مجمع و پزشک بهداری به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با پیشکسوت ناجا جناب آقای یعقوب کربلائی آقا بابا، در منزل دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با پیشکسوت آقای ابوالفضل قمی

دیدار با پیشکسوت آقای ابوالفضل قمی

رئیس کانون بازنشستگان استان به همراه نماینده بازنشستگان در مجمع و پزشک بهداری به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با پیشکسوت ناجا جناب آقای ابوالفضل قمی، در منزل دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با پیشکسوت آقای احمد دارابی

دیدار با پیشکسوت آقای احمد دارابی

رئیس کانون بازنشستگان استان به همراه نماینده بازنشستگان در مجمع و پزشک بهداری به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با پیشکسوت ناجا جناب آقای احمد دارابی، در منزل دیدار و گفت و گو کرد.