کانون بازنشستگان ناجا

درباره ما

کانون بازنشستگان نيروهاي مسلح در سال 1336 برای اولین بار تاسیس شد و کارکنان سازمان هاي سابق ژاندارمري و شهرباني زیر مجموعه این کانون محسوب می شدند.

در سال 1369و در پی تصویب قانون ناجا، نیروهای سه گانه انتظامی(ژاندارمري ، شهرباني و کميته) از ابتداي سال 1370 ادغام و در پيامد آن قانون استخدام ناجا درسال 1374 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

با تصویب این قانون که در بسياري موارد با قانون ارتش و مأموريت آن متفاوت بود، اساسنامه کانون بازنشستگان نيروهاي مسلح مشموليت خود را بر بازنشستگان ناجا از دست داد و کليه بازنشستگان ناجا وابسته به قانون استخدامي ناجا شدند.

در ادامه این روند تحولی، کانون بازنشستگان ناجا با موضوع «ایجاد زمینه های فعالیت بازنشستگان و مستمری بگیران عضو –ارائه خدمات به بازنشستگان و مستمری بگیران عضو- و تهیه، ارائه، پیگیری و اجرای طرح های حمایتی از بازنشستگان و مستمری بگیران در ابعاد مختلف اداری، خدمات رفاهی، بیمه ای، فرهنگی، سازمانی، درمانی، فناوری، تعاونی، تولیدی، اجتماعی و فناوری اطلاعات ورزشی در 20 بهمن ماه 1388 تحت شماره 25285 و شناسه ملی 10320177180 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید.

اخبار استان ها
نشریات
+ آرشیو