کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته هادی خسروی

دیدار با بازنشسته هادی خسروی

رئیس دفتر نمایندگی کانون شهرستان سیاهکل بمنظور تکریم و ارتقاء روحیه جامعه هدف و دیدار با پیشکسوتان با حضور در منزل بازنشسته هادی خسروی با ایشان و خانواده اش دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته تیمور امیرپور دیلمی

دیدار با بازنشسته تیمور امیرپور دیلمی

رئیس دفتر نمایندگی کانون شهرستان سیاهکل بمنظور تکریم و ارتقاء روحیه جامعه هدف و دیدار با پیشکسوتان با حضور در منزل بازنشسته تیمور امیرپور دیلمی با ایشان و خانواده اش دیدار و گفتگو کرد.