کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته سیدقاسم جلالی

دیدار با بازنشسته سیدقاسم جلالی

رییس کانون بازنشستگان انتظامی استان به منظور تکریم و ارتقاء روحیه بازنشستگان با حضور در منزل آقای سیدقاسم جلالی با ایشان دیدار و گفتگو کرد
دیدار با بازنشسته حسین عباس پور

دیدار با بازنشسته حسین عباس پور

رییس کانون بازنشستگان انتظامی استان به منظور تکریم و ارتقاء روحیه بازنشستگان با حضور در منزل آقای حسین عباس پور با ایشان دیدار و گفتگو کرد
دیدار با بازنشسته حسن خالقی

دیدار با بازنشسته حسن خالقی

رییس کانون بازنشستگان انتظامی استان به منظور تکریم و ارتقاء روحیه بازنشستگان با حضور در منزل آقایحسن خالقی با ایشان دیدار و گفتگو کرد
دیدار با بازنشسته اسماعیل قربانی

دیدار با بازنشسته اسماعیل قربانی

رییس کانون بازنشستگان انتظامی استان به منظور تکریم و ارتقاء روحیه بازنشستگان با حضور در منزل آقای اسماعیل قربانی با ایشان دیدار و گفتگو کرد