کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته محمود صادق پور کچلکی

دیدار با بازنشسته محمود صادق پور کچلکی

رئیس دفتر نمایندگی کانون شهرستان بندرانزلی بمنظور تکریم و ارتقای روحیه جامعه هدف در مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ با حضور در منزل بازنشسته محمود صادق پور کچلکی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با مستمری بگیر سوسن جباریان سنگاچینی

دیدار با مستمری بگیر سوسن جباریان سنگاچینی

رئیس دفتر نمایندگی کانون شهرستان بندرانزلی بمنظور تکریم و ارتقای روحیه جامعه هدف در مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ با حضور در منزل مستمری بگیر سوسن جباریان سنگاچینی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته محمد کبیر دهبنه

دیدار با بازنشسته محمد کبیر دهبنه

رئیس دفتر نمایندگی کانون شهرستان بندرانزلی بمنظور تکریم و ارتقای روحیه جامعه هدف در مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ با حضور در منزل بازنشسته محمد کبیر دهبنه با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته حسین وطنچیان یزدی

دیدار با بازنشسته حسین وطنچیان یزدی

رئیس دفتر نمایندگی کانون شهرستان بندرانزلی بمنظور تکریم و ارتقای روحیه جامعه هدف در مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ با حضور در منزل بازنشسته حسین وطنچیان یزدی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته رمضانعلی داسی سنگاچینی

دیدار با بازنشسته رمضانعلی داسی سنگاچینی

رئیس دفتر نمایندگی کانون شهرستان بندرانزلی بمنظور تکریم و ارتقای روحیه جامعه هدف در مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ با حضور در منزل بازنشسته رمضانعلی داسی سنگاچینی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

دیدار با ۵ بازنشسته و مستمری بگیر شهرستان آستارا

رئیس دفتر نمایندگی کانون شهرستان آستارا به منظور تکریم و ارتقای روحیه جامعه هدف از ۴ پیشکسوت و یک مستمری بگیر عضو کانون شهرستان با رعایت موازین و دستور العمل‌های بهداشتی کرونا در منزل دیدار بعمل آورد.