کانون بازنشستگان ناجا

برگزاری جلسه تعامل دردفتر کانون شهرستان چناران

برگزاری جلسه تعامل دردفتر کانون شهرستان چناران

جلسه تعامل در دفتر کانون شهرستان با حضور رئیس کانون ونماینده عقیدتی سیاسی شهرستان برگزار گردید
چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۲
اخبار ویژه