کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
حضور در منزل بازنشسته علی محمد کیوان فرد

حضور در منزل بازنشسته علی محمد کیوان فرد

رئیس کانون استان به اتفاق مدیر ارشد و رئیس عقیدتی سیاسی اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان یزد به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل بازنشسته علی محمد کیوان فرد با ایشان گفتگو کرد.
حضور در منزل بازنشسته عباسعلی مودی

حضور در منزل بازنشسته عباسعلی مودی

رئیس کانون استان به اتفاق مدیر ارشد و رئیس عقیدتی سیاسی اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان یزد به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل بازنشسته عباسعلی مودی با ایشان گفتگو کرد.
حضور در منزل وظیفه بگیر جانباز ابوالقاسم فدائی

حضور در منزل وظیفه بگیر جانباز ابوالقاسم فدائی

رئیس کانون استان به اتفاق مدیر ارشد و رئیس عقیدتی سیاسی اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان یزد به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل وظیفه بگیر جانباز ابوالقاسم فدائی با ایشان گفتگو کرد.
حضور در منزل وظیفه بگیر جانباز قاسم بابائی ابرقوئی

حضور در منزل وظیفه بگیر جانباز قاسم بابائی ابرقوئی

رئیس کانون استان به اتفاق مدیر ارشد و رئیس عقیدتی سیاسی اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان یزد به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل وظیفه بگیر جانباز قاسم بابائی ابرقوئی با ایشان گفتگو کرد.
حضور در منزل مستمری بگیر طیبه یزدی یوسفی

حضور در منزل مستمری بگیر طیبه یزدی یوسفی

 رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان یزد به اتفاق مدیر ارشد اداره بازنشستگی و رئیس عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح استان یزد به منظور تکریم و ارتقای روحیه اعضای وابسته با حضور در منزل مستمری بگیر طیبه یزدی یوسفی با ایشان دیدار و گفتگو کردند.