کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته امیرحسین خواجه یزدی

دیدار با بازنشسته امیرحسین خواجه یزدی

مدیر ارشد بازنشستگی نیرو‌های مسلح استان به اتفاق نماینده بازنشستگان استان در مجمع کانون ناجا و کارشناس خدمات رفاهی کانون در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳  با حضور در منزل بازنشسته امیرحسین خواجه یزدی با  ایشان گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته عباسعلی پاپوش

دیدار با بازنشسته عباسعلی پاپوش

مدیر ارشد بازنشستگی نیرو‌های مسلح استان به اتفاق نماینده بازنشستگان استان در مجمع کانون ناجا و کارشناس خدمات رفاهی کانون در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳  با حضور در منزل بازنشسته عباسعلی پاپوش با  ایشان گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته عباسعلی رضایی

دیدار با بازنشسته عباسعلی رضایی

مدیر ارشد بازنشستگی نیرو‌های مسلح استان به اتفاق نماینده بازنشستگان استان در مجمع کانون ناجا و کارشناس خدمات رفاهی کانون در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳  با حضور در منزل بازنشسته عباسعلی رضایی با  ایشان گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته محمدحسین میرعلی

دیدار با بازنشسته محمدحسین میرعلی

مدیر ارشد بازنشستگی نیرو‌های مسلح استان به اتفاق نماینده بازنشستگان استان در مجمع کانون ناجا و کارشناس خدمات رفاهی کانون در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳  با حضور در منزل بازنشسته محمدحسین میرعلی با  ایشان گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته محمود طالبی

دیدار با بازنشسته محمود طالبی

مدیر ارشد بازنشستگی نیروهای مسلح استان به اتفاق نماینده بازنشستگان استان در مجمع کانون ناجا و کارشناس خدمات رفاهی کانون در روز چهارشنبه مورخه 1400/09/03  با حضور در منزل بازنشسته محمود طالبی  با  ایشان گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته مختار مظفری

دیدار با بازنشسته مختار مظفری

مدیر ارشد بازنشستگی نیرو‌های مسلح استان به اتفاق نماینده بازنشستگان استان در مجمع کانون ناجا و کارشناس خدمات رفاهی کانون در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳  با حضور در منزل بازنشسته مختار مظفری با  ایشان گفتگو کرد.