کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ۱۲ نفر از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ۱۲ نفر از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزﻧﺸــﺴــﺘﮕﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻀـــﻮر مدیر کل تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح استان و روسای کانون‌های بازنشستگی نیرو‌های مسلح استان  در روز ۱۴۰۱/۲/۱۹ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.