کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دﯾﺪار ﺑﺎ 5نفر از همسران گرامی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘگان فوتی سه ماه اول سالجاری

دﯾﺪار ﺑﺎ 5نفر از همسران گرامی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘگان فوتی سه ماه اول سالجاری

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸـﺴـﺘﮕﺎن استان آذربایجان شرقی و نمایندگان استان در مجمع  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ همسران و خانواده محترم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن فوتی سه ماهه اول سالجاری در روز 1401/5/24ﺑﺎ  5 نفر از همسران  بازنشستگان فوتی   دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.