کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت عباس صادقی

دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت عباس صادقی

مسئول دفتر نمایندگی شهرستان کاشان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل پیشکسوت عباس صادقی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ استوار یکم بازنشسته علیرضا عباسی

دﯾﺪار ﺑﺎ استوار یکم بازنشسته علیرضا عباسی

مسئول دفتر نمایندگی شهرستان کاشان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل استوار یکم بازنشسته علیرضا عباسی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دیدار با ستوان سوم بازنشسته جواد صاحبی کاشی

دیدار با ستوان سوم بازنشسته جواد صاحبی کاشی

معاون هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ستوان سوم بازنشسته جواد صاحبی کاشی، با ایشان دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.