کانون بازنشستگان ناجا

پیشکسوت کارآفرین سرگرد ملک نیاز مالزیری

پیشکسوت کارآفرین سرگرد ملک نیاز مالزیری

بازنشسته ملک نیاز مالزیری از آن دسته بازنشستگانی است که پس از پایان دوران خدمت ، نقشه راه خود را در مسیر تاسیس یک شرکت ترسیم  کرده ودر حال حاضر در حوزه دمداری صنعتی (تولید  پروتین ، شیر )   فعالیت دارد وبرای فرزندان خود  وجوانان این خطه از کشور تولید اشتغال نموده  ، گفت و گویی با ایشان انجام دادیم که نظر شما را به آن جلب می کنیم:
سرگرد بازنشسته محبتی جهرمی

سرگرد بازنشسته محبتی جهرمی

سرگرد بازنشسته جلال محبتی جهرمی از آن دست بازنشستگانی است که پس از پایان دوران خدمت، نقشه راه خود را در مسیر تاسیس یک شرکت ترسیم کرده و در حال حاضر یک شرکت تولید آب لیمو دارد.
سرگرد بازنشسته اصغر مرادی

سرگرد بازنشسته اصغر مرادی

از جمله كارآفريناني است كه اگر كارآفريني را در هر معنايي تعريف كنيم وي واجد آن است. اگر كارآفريني به معنايي خوداتكايي باشد، سوابق اين كارآفرين به خوبي بيانگر اين مهم است. اگر كارآفريني را در مفهوم اشتغال زايي تعبير كنيم، ايده‌هايي كه وي تاكنون اجرايي كرده براي 50 نفر شغل مستقيم ايجاد كرده است و اگركارآفريني اگر به مفهوم ارزش‌آفريني نيز باشد با نگاهي گذرا به فعالیت های وي به خوبي اين مفهوم به ذهن متبادر مي‌شود. با او بیشتر آشنا می شویم.