کانون بازنشستگان ناجا

مصاحبه با نیکوکار  پیشکسوت ستواندوم رضا بابایی

مصاحبه با نیکوکار پیشکسوت ستواندوم رضا بابایی

ستواندوم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ رضا بابایی از آن دﺳﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺧﺪﻣﺖ، ﻧﻘﺸـﻪ راه ﺧﻮد را در ﻣﺴـﯿﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ موسسه خیریه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﻮزه  خدمات اجتماعی نیکو کاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.
پیشکسوت کارآفرین سرگرد ملک نیاز مالزیری

پیشکسوت کارآفرین سرگرد ملک نیاز مالزیری

بازنشسته ملک نیاز مالزیری از آن دسته بازنشستگانی است که پس از پایان دوران خدمت ، نقشه راه خود را در مسیر تاسیس یک شرکت ترسیم  کرده ودر حال حاضر در حوزه دمداری صنعتی (تولید  پروتین ، شیر )   فعالیت دارد وبرای فرزندان خود  وجوانان این خطه از کشور تولید اشتغال نموده  ، گفت و گویی با ایشان انجام دادیم که نظر شما را به آن جلب می کنیم:
سرگرد بازنشسته محبتی جهرمی

سرگرد بازنشسته محبتی جهرمی

سرگرد بازنشسته جلال محبتی جهرمی از آن دست بازنشستگانی است که پس از پایان دوران خدمت، نقشه راه خود را در مسیر تاسیس یک شرکت ترسیم کرده و در حال حاضر یک شرکت تولید آب لیمو دارد.
۱