کانون بازنشستگان ناجا

اطلاعیه تکمیل کاربرگ اظهارنامه عائله تحت تکفل (به جز همسر و فرزندان)

اطلاعیه تکمیل کاربرگ اظهارنامه عائله تحت تکفل (به جز همسر و فرزندان)

نظر به اینکه ملاک تشخیص و تعیین عائله تحت تکفل، اظهارنامه سالیانه ای است که بازنشسته و وظیفه بگیر در زمان حیات خود تنظیم می نماید، بازنشستگان و وظیفه بگیران محترم نیروهای مسلح با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا، نسبت به تکمیل کاربرگ اظهارنامه عائله تحت تکفل اقدام نمایند.