کانون بازنشستگان ناجا

ایستاده چون سرو

ایستاده چون سرو

این کتاب به کوشش کانون بازنشستگان ناجا و براساس داستان مقاومت افسران آزاده در رزم و اسارت سردار رشید آزاده شهاب الدین شهبازی به رشته تحریر درآمد.