کانون بازنشستگان ناجا

مشمولین دریافت حق نگهداری چه کسانی هستند؟

مشمولین دریافت حق نگهداری چه کسانی هستند؟

حق نگهدای به کارکنان جانباز دارای 40 درصد جانبازی و بالاتر یا معلولین حین انجام وظیفه دارای 50 درصد از کارافتادگی و بالاتر پس از تایید شورای عالی پزشکی سازمان شاغلی مربوطه تعلق می گیرد.
مشمولین دریافت کمک هزینه درمان چه کسانی هستند

مشمولین دریافت کمک هزینه درمان چه کسانی هستند

«کمک هزینه درمان» یکی از مزایایی است که طبق قوانین و مقررات، به جانبازان حقوق بگیر مبتلا به بیماری های سرطان، تالاسمی و بیماری های خاص و همچنین بازنشستگان و وظیفه بگیران مبتلا به بیماری سرطان تعلق می گیرد.
۱