۲۲۸۳۵
شنبه ۱۶ تير ۱۴۰۳
تعداد بازدید: ۱۱۷
فرمانده انتظامی بخش میمه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ۳ نفر از پیشکسوتان این شهرستان، با آن‌ها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

فرمانده انتظامی بخش میمه به اتفاق سروان بازنشسته سلیمان خرامهر مسئول دفتر نمایندگی شهرستان شاهین شهر و میمه، به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه با ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ۳ نفر از پیشکسوتان این بخش که از توابع شهرستان شاهین‌شهر و میمه می باشد، با آنها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

سرگرد ابراهیمی فرمانده انتظامی بخش میمه در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪارهای ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت بازنشستگان، دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺻﺎدر و ﺑﻪ رﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ به ایشان اﻋﻄﺎ نمودند.

دیدار فرمانده انتظامی بخش میمه با ۳ نفر از پیشکسوتاندیدار فرمانده انتظامی بخش میمه با ۳ نفر از پیشکسوتاندیدار فرمانده انتظامی بخش میمه با ۳ نفر از پیشکسوتان

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها