۲۲۶۶۴
دوشنبه ۱۱ تير ۱۴۰۳
تعداد بازدید: ۲۱۶
اداره کل خدمات رفاهی معاونت نیروی انسانی فراجا شرایط لغو حواله های اماکن رفاهی را اعلام کرد.

بر همین اساس بازنشستگانی ﮐﻪ ﺑﺮای آنان ﺣﻮاﻟﻪ اﻣﺎﮐﻦ رﻓﺎﻫﯽ ﺛﺒﺖ شده، در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده از دوره (ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ) تا ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دوره ﺑﺎﯾد ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟان ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﯾﮕﺎن ﺧﺪﻣﺘﯽ اﻋﻼم و از آن ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻮاﻟﻪ ﺻﺎدره ﺷﺪه را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﻼم در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر و ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪن ﺳﻬﻤﯿﻪ اﻣﺎﮐﻦ رﻓﺎﻫﯽ (ﻣﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ دﻟﯿﻞ و اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﺗأﯾﯿﺪ ﯾﮕﺎن ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻓﺮد)، در ﺧﺼﻮص ﻟﻐﻮ ﺣﻮاﻟﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 
 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها