۲۲۸۳۴
شنبه ۱۶ تير ۱۴۰۳
تعداد بازدید: ۱۹۳
در ادامه برنامه‌های دیدار فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ۳ نفر از پیشکسوتان این شهرستان، با آن‌ها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

در ادامه برنامه‌های دیدار فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا به اتفاق سرهنگ رضوی رئیس حفا شهرستان ، سرهنگ غضنفری معاون نیروی انسانی شهرستان و سرهنگ بازنشسته احمد مقامی مسئول دفتر نمایندگی شهرستان شهرضا، به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه با ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ۳ نفر از پیشکسوتان این شهرستان، با آنها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

سرهنگ صادق کاظم زاد فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪارهای ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت بازنشستگان، دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺻﺎدر و ﺑﻪ رﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ به ایشان اﻋﻄﺎ نمودند.

دیدار فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با ۳ نفر از پیشکسوتان به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگاندیدار فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با ۳ نفر از پیشکسوتان به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگاندیدار فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با ۳ نفر از پیشکسوتان به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگاندیدار فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با ۳ نفر از پیشکسوتان به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها