۲۲۲۸۴
شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳
تعداد بازدید: ۱۸۵
جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل سرهنگ بازنشسته محمد طاهری، با ایشان دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه به اتفاق مسئول دفتر نمایندگی شهرستان شاهین شهر، به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل سرهنگ بازنشسته محمد طاهری، با ایشان دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪار‌های ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ سرهنگ مجید حاتمی ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت سرهنگ بازنشسته محمد طاهری، دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺻﺎدر و ﺑﻪ رﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ به ایشان اﻋﻄﺎ ﮐﺮدند.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها