۱۷۸۱۹
دوشنبه ۰۶ شهريور ۱۴۰۲
تعداد بازدید: ۲۸۰
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺋﻢ (ﻋﺞ) واﻗﻊ در اﺗﻮﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺧﺮازی ﺟﻨﺐ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻣﯿﻦ، از اول ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت‌دﻫﯽ در ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ راه‌اﻧﺪازی ﺷﯿﻒ ﺳﻮم (ﺷﺐ) در ﺑﺨﺶ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮاﺟﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده‌ﻫﺎی آﻧﺎن ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دریافت ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺒﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره‌های 46085063 و 46085061 در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه مراجعه نمایند. درﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ و ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون ﻧﻮﺑﺖ ﺳﺎﻋﺖ 8 صبح و 2 بعدازظهر انجام می‌شود. ﻧﻮﺑﺖ‌دﻫﯽ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﻣﺮاجعان دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑه‌ﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﻔﺘﮕﯽ است. (زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻤﮑﺎران و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ).

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها