کانون بازنشستگان ناجا

دیدار با ۷ بازنشسته غرب تهران بزرگ

دیدار با ۷ بازنشسته غرب تهران بزرگ

نماینده دفتر غرب کانون انتظامی تهران بزرگ به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان و مستمری بگیران روز ۲۴بهمن با حضور در منزل ۷ نفر از بازنشستگان با آنها دیدار و گفت وگو کرد.
دیدار با ۴ بازنشسته غرب تهران بزرگ

دیدار با ۴ بازنشسته غرب تهران بزرگ

نماینده دفتر غرب کانون انتظامی تهران بزرگ به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان و مستمری بگیران روز ۲۵ بهمن با حضور در منزل ۴ نفر از بازنشستگان با آنها دیدار و گفت وگو کرد.
دیدار با 7 بازنشسته شرق تهران بزرگ

دیدار با 7 بازنشسته شرق تهران بزرگ

مسئول دفتر نمایندگی شرق کانون بازنشستگان انتظامی تهران بزرگ به‌منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان روز ۱۷ بهمن با حضور در منزل ۷ نفر از بازنشستگان با ایشان دیدار و گفت‌وگو کرد.