کانون بازنشستگان ناجا

برگزاری مسابقه قرآنی

برگزاری مسابقه قرآنی

مرکز فرهنگی خانواده کارکنان فاتب با همکاری کانون بازنشستگان انتظامی تهران بزرگ مسابقه قرآنی برای اعضای وابسته، همسران و فرزندان تحت تکفل برگزار می کند.
دیدار با 5نفر از بازنشستگان پیشکسوت

دیدار با 5نفر از بازنشستگان پیشکسوت

رئیس دفتر نمایندگی جنوب شرق کانون بازنشستگان انتظامی تهران بزرگ به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز 25 مرداد ماه با حضور در منزل 5 تن از بازنشستگان با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با بازنشستگان تهران بزرگ

دیدار با بازنشستگان تهران بزرگ

رئیس دفتر جنوب غرب کانون بازنشستگان انتظامی تهران بزرگ به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در رور 22 مرداد با حضور در منزل 6 نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با بازنشستگان تهران بزرگ

دیدار با بازنشستگان تهران بزرگ

نماینده دفتر مرکزی کانون بازنشستگان تهران بزرگ به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز 22 مرداد با حضور در منزل 6 نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با بازنشستگان

دیدار با بازنشستگان

رئیس دفتر جنوب شرق کانون بازنشستگان انتظامی تهران بزرگ به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز 22 مرداد با حضور در منزل 15 نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با 6 پیشکسوت بازنشسته

دیدار با 6 پیشکسوت بازنشسته

رئیس دفتر مرکزی کانون بازنشستگان تهران بزرگ به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز یازدهم مرداد ماه با حضور در منزل ۶ نفر از بازنشستگان حوزه این دفتر با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با 9 بازنشسته پیشکسوت تهران بزرگ

دیدار با 9 بازنشسته پیشکسوت تهران بزرگ

مسئول دفتر نمایندگی جنوب غرب کانون تهران بزرگ به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان و مستمری بگیران با حضور در منزل ۹ تن ار بازنشستگان با ایشان دیدار و گفتگو کرد.