۱۳۴۰۸
شنبه ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
تعداد بازدید: ۸۷
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل گروهبان دوم بازنشسته علی شیر رنجبر، با ایشان دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر به اتفاق جناب سرهنگ افشاری رئیس حفا شهرستان و مسئول دفتر نمایندگی شهرستان شاهین شهر، به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل گروهبان دوم بازنشسته علی شیر رنجبر، با ایشان دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪارهای ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ سرهنگ بهزاد ثابت راسخ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت گروهبان دوم بازنشسته علی شیر رنجبر، دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺻﺎدر و ﺑﻪ رﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ به ایشان اﻋﻄﺎ ﮐﺮدند.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها
نشریات
آرشیو +