۲۲۷۷۷
چهارشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۳
تعداد بازدید: ۶۳
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ۶ نفر از پیشکسوتان این شهرستان، با آن‌ها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد به اتفاق تعدادی از معاونین و مسئول دفتر نمایندگی شهرستان نجف آباد، به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز سه شنبه ۱۲ تیرماه با ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ۶ نفر از پیشکسوتان این شهرستان، با آنها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

سرهنگ میثم گوهری آرانی فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪارهای ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت بازنشستگان، دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺻﺎدر و ﺑﻪ رﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ به ایشان اﻋﻄﺎ نمودند.

دیدار فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با ۶ نفر از پیشکسوتان فراجا به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگاندیدار فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با ۶ نفر از پیشکسوتان فراجا به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگاندیدار فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با ۶ نفر از پیشکسوتان فراجا به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگاندیدار فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با ۶ نفر از پیشکسوتان فراجا به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگاندیدار فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با ۶ نفر از پیشکسوتان فراجا به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگاندیدار فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با ۶ نفر از پیشکسوتان فراجا به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگاندیدار فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با ۶ نفر از پیشکسوتان فراجا به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها