کانون بازنشستگان ناجا

درگذشت پدر سرهنگ  رحیم رالی

درگذشت پدر سرهنگ رحیم رالی

در پی درگذشت پدر پیشکسوت رحیم زالی  ،رییس دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان شهرستان بروجرد به همراه تعدادی ازاعضای وابسته در مراسم تشییع وتدفین وی شرکت نمودند.
درگذشت پیشکسوت هوشنگ صمصام منصوری یاراحمدی

درگذشت پیشکسوت هوشنگ صمصام منصوری یاراحمدی

رئیس دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان انتظامی بروجرد در معیت فرمانده انتظامی شهرستان،روسای عقیدتی سیاسی،حفا وعده ای از پیشکسوتان در مراسم تشییع وتدفین سرهنگ بازنشسته هوشنگ صمصام منصوری یاراحمدی شرکت نمودند