۲۲۶۳۴
شنبه ۰۹ تير ۱۴۰۳
تعداد بازدید: ۸۸
ﺟﻠﺴــــﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨگی روﺳﺎی کانون ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴـــــﻠﺢ اﺳﺘﺎن کرمانشاه در روز چهارشنبه شنبه ۶تیرماه در دفتر کانون بازنشستگان سپاه استان برگزار شد.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴـﻪ که ﺑﺎﺣﻀـﻮر رئیس اداره بازنشستگی تامین اﺟﺘﻤﺎعی ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺘﺎن و روسای کانونهای نیروهای مسلح در روز چهارشنبه ۶تیر ماه در دفتر کانون بازنشستگان سپاه استان ﺑﺮگزار ﺷﺪ، پیرامون تعامل و هماهنگی بیشتر و خدمات رسانی بيشتر به بازنشستگان بحث و تبادل نظر گردید.

ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﻫﻤﺎﻫﻨگی روﺳﺎی کانونهای نیروهای مسلح استان برگزار ﺷﺪ.ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﻫﻤﺎﻫﻨگی روﺳﺎی کانونهای نیروهای مسلح استان برگزار ﺷﺪ.ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﻫﻤﺎﻫﻨگی روﺳﺎی کانونهای نیروهای مسلح استان برگزار ﺷﺪ.ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﻫﻤﺎﻫﻨگی روﺳﺎی کانونهای نیروهای مسلح استان برگزار ﺷﺪ.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها