۲۲۳۶۵
يکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳
تعداد بازدید: ۱۰۷
اداره کل خدمات رفاهی معاونت نیروی انسانی فراجا شرایط لغو حواله های اماکن رفاهی را اعلام کرد

بر همین اساس ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آنان ﺣﻮاﻟﻪ اﻣﺎﮐﻦ رﻓﺎﻫﯽ ﺛﺒﺖ شده، در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده از دوره (ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ) تا ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دوره ﺑﺎﯾد ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮلان ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﯾﮕﺎن ﺧﺪﻣﺘﯽ اﻋﻼم و از آن ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻮاﻟﻪ ﺻﺎدره ﺷﺪه را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﻼم در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر و ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪن ﺳﻬﻤﯿﻪ اﻣﺎﮐﻦ رﻓﺎﻫﯽ، در ﺧﺼﻮص ﻟﻐﻮ ﺣﻮاﻟﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ دﻟﯿﻞ و اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﺗأﯾﯿﺪ ﯾﮕﺎن ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻓﺮد)

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها