۲۲۲۰۳
سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳
تعداد بازدید: ۳۰
جلسه بسـیج پیشـکسوتان نیروهـای مسـلح شهرستان مرند در سالن جلسات سـتاد فرمانـدهی سـپاه به منظور تبادل افکار و اسـتفاده از نظریـات، پیشـنهادها در خصوص موضوعـات: همسـان سازی حقوق بازنشسـتگان ، کمک های معیشتی - اشـتغال زائی فرزنـدان اعضاء وابسـته تشـکیل گردیـد
جلسه بسـیج پیشـکسوتان نیروهـای مسـلح شهرستان مرند در سالن جلسات سـتاد فرمانـدهی سـپاه به منظور تبادل افکار و اسـتفاده از نظریـات، پیشـنهادها در خصوص موضوعـات: همسـان سازی حقوق بازنشسـتگان ، کمک های معیشتی - اشـتغال زائی فرزنـدان اعضاء وابسـته تشـکیل گردیـد
برگزاری جلسه بسـیج پیشـکسوتان نیروهـای مسـلح شهرستان مرندبرگزاری جلسه بسـیج پیشـکسوتان نیروهـای مسـلح شهرستان مرند
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها