۱۰۶۱۴
يکشنبه ۲۷ شهريور ۱۴۰۱
تعداد بازدید: ۴۵۳
ستواندوم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ رضا بابایی از آن دﺳﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺧﺪﻣﺖ، ﻧﻘﺸـﻪ راه ﺧﻮد را در ﻣﺴـﯿﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ موسسه خیریه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﻮزه  خدمات اجتماعی نیکو کاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ دوران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ اﺳﺖ. دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎل ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻣﺎل و آرزوﻫﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و در ﻣﺴــﯿﺮي رﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸــﻐﻠﻪ ﻓﺮاوان اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮد. آﻏﺎز ﯾﮏ ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ ﺟﺪﯾﺪ، ﺣﻀﻮر در اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ، ﺳﻔﺮ، ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ورزش و ... از اﯾﻦ دﺳﺖ اﻣﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﺸـﺴـﺘﮕﯽ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻦ اراده ﻗﻮي، ﺗﻼش و ﭘﺸﺘﮑﺎر و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ اﺳﺖ.

ستواندوم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ رضا بابایی از آن دﺳﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺧﺪﻣﺖ، ﻧﻘﺸـﻪ راه ﺧﻮد را در ﻣﺴـﯿﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ موسسه خیریه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﻮزه  خدمات اجتماعی نیکو کاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد. ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

بنده ستواندوم رضا بابائی متولید شهرستان اهر و ساکن درشهرستان هریس دراستان آذربایجان شرقی هستم دریک خانواده متدین تربیت و پروش یافتم وبا حمایت های خانوادگی تحصیلات خود را ادامه و در سال 1368 وارد سازمان ژاندارمری سابق شدم ودر مقطع درجه داری آموزش و رسما خدمت مقدس خود را  شروع نمودم ؛ در طول سالیان خدمت خداوند را شاکرهستم که با همکاران نجیب و بسیار متعهد زندگی کاری داشتم و این محیط  مناسب در پرورش ذهنی و کاری و متعهدانه بنده تاثیرات شگرفی داشته است، در طول سالیان خدمت همکاران زیادی را دیدم که دست توانمندی در نیکوکاری داشتند و بصورت گمنام فعالیت می کردند و از طرفی با یک مومنه خانم فرهنگی خداوند عنایت فرمودند ازدواج و تشکیل خانواده داده ام و در سال 1388 از سازمان نیروی انتظامی به افتخار بازنشستگی نایل شدم.

ﻟﻄﻔﺎً در ﺧﺼﻮص ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ؟

شهرستان هریس از نظر توسعه اقتصادی در حد متوسط بود و اکثر مردم این شهرستان در حوزه کشاورزی و فرشبافی فعالیت داشتند و یک جایگاه خاص در استان آذربایجان شرقی برخوردار می باشد. ولی به لحاظ رشد جمعیت و فرایند اقتصادی ، گرفتاری های خاص اجتماعی داشته که می طلبید هر شهروند ی با احساس مسئولیت نسبت به رفع مشکلات اجتماعی گام هایی بردارد ؛ زندگی در این شهرستان باعث لمس یک واقعیت تلخ اجتماعی  برای بنده و همسرم شد که مشاهده کردیم طیف خاصی از جمعیت نیاز فوری به امداد رسانی دارند و ما نیز هرچند از بنیه مالی بالایی برخوردار نبودیم ولی تعهد دینی و ملی که داشتیم و بهمراه همسرم اندیشه کمک رسانی را در ذهن خود می پروراندیم و نهایتا  از سال 1397 با توکل بر خدا با ایجاد موسسه خیریه ی سرای کرامت فعالیت خویش را به همراه همسرم که ایشان نیز فرهنگی بازنشسته می باشند آغازنمودیم ، هدف از تشکیل این موسسه نگهداری ازکودکان دختر 6 تا 12 سال بی سرپرست و بد سرپرست و بیماران روانی مزمن مردان بزرگسال بوده؛ که الحمدالله به حول و قوه الهی تا امروز در این مسیرکه کمک به همنوع و یاری رساندن به نیازمندان واقعی جامعه در راستای اهداف موسسه بوده موفق بوده ایم، در این موسسه برای فرزندان بد سرپرست با هماهنگی های قانونی بعد از سن خاصی پدر و مادر قانونی  شناسایی و فضای شاد زندگی را برای آنها مهیا می سازیم که در این چند سال چندین مورد قابلیت اجرایی پیدا شده و در خانواده جدید با سرپرست جدید در حال زندگی هستند .

ﻟﻄﻔﺎً در ﺧﺼﻮص ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ؟

در فرایند ثبت و شروع موسسه  تحمل با مشکلات وسختی های فراوان روبه رو گشته ایم؛ کمبود بودجه مالی و نبود محل ثابت نگهداری جامعه هدف سختی های بسیاری را  تحمل کردیم که بیان مشکل یک روزه به اندازه یک کتاب قطور می باشد، با توکل به خدا و ائمه این مشکلات و موانع برایمان قابل هضم شده است فعلا با وجود تحمل مشکلات وخدمت رسانی وخدمات دهی به مدد جویان تشنه خدمت دهی بوده و هرگز خود را سیراب خدمت رسانی نمی دانیم و در راه اندازی موسسه ، خیرین از نقاط مختلف کشور کمک های مالی و حمایت های معنوی را برای این موسسه جاری ساختند که مقداری از مشکلات پیش رو را کاهش دادند.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟

مهمترین الزامات کار خیر،  ایمان به خدمت و خدمت بی منت و بدون چشم داشت از خلق خدا می باشد و بقیه کارها خود بخود قابلیت حل شدگی دارد.

اﮔﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ اي ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن دارﯾﺪ، ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟

ما هرچند بازنشسته از سازمان شدیم، ولی از جامعه و خدمت رسانی بازنشسته نگردیدیم و بهمراه همسر گرامییم  با خلوص نیت این موسسه را سرپا نگه داشتیم؛ لازم می‌دانم  پیشکسوتان محترم را دعوت کنم بمناسبت‌های مختلف شاد و ایام غم نظر لطفی به شماره حساب موسسه ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۲۷۲۰ و ۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۰۶۳۱۳۸ ما داشته باشند تا خدمت رسانی مطلوبتر را اجرا کنیم.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها