کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته ثریا دشتی

دیدار با بازنشسته ثریا دشتی

مدیر ارشد بازنشستگی نیروهای مسلح استان به  اتفاق رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز دوشنبه  مورخه 1400/04/07  با حضور در منزل بازنشسته ثریا دشتی با  ایشان گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته سیدولی زارع

دیدار با بازنشسته سیدولی زارع

مدیر ارشد بازنشستگی نیروهای مسلح استان به  اتفاق رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز دوشنبه  مورخه 1400/04/07  با حضور در منزل بازنشسته سیدولی زارع با  ایشان گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته محمدرضا زمانی

دیدار با بازنشسته محمدرضا زمانی

مدیر ارشد بازنشستگی نیروهای مسلح استان به  اتفاق رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز دوشنبه  مورخه 1400/04/07  با حضور در منزل بازنشسته محمدرضا زمانی با  ایشان گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته احمد زحمتکش

دیدار با بازنشسته احمد زحمتکش

مدیر ارشد بازنشستگی نیروهای مسلح استان به  اتفاق رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز دوشنبه  مورخه 1400/04/07  با حضور در منزل بازنشسته احمد زحمتکش با  ایشان گفتگو کرد.