کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
اهدا کمک مومنانه

اهدا کمک مومنانه

به مناسبت اربعین حسینی تعداد 20 بسته معیشتی اهدائی از سوی همکاران خیر به اعضای وابسته معسر تحویل داده شد.
تجلیل از جمعی از بازنشستگان ایثارگر استان

تجلیل از جمعی از بازنشستگان ایثارگر استان

رئیس کانون استان به اتفاق جناب سرهنگ صحرایی، ستوان یکم میررحیمی نماینده فرماندهی انتظامی استان و کارشناس توانمندسازی کانون از 5 نفر پرسنل بازنشسته ایثارگر تجلیل به عمل آورد.
دیدار با بازنشسته عباس برزگری

دیدار با بازنشسته عباس برزگری

رئیس کانون بازنشستگان استان به اتفاق نماینده بازنشستگان استان در مجمع کانون ناجا و کارشناس خدمات رفاهی کانون در روز سه شنبه مورخه 1400/06/30  با حضور در منزل بازنشسته عباس برزگری با  ایشان گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته رجعتی

دیدار با بازنشسته رجعتی

رئیس کانون بازنشستگان استان به اتفاق نماینده بازنشستگان استان در مجمع کانون ناجا و کارشناس خدمات رفاهی کانون در روز سه شنبه مورخه 1400/06/30  با حضور در منزل بازنشسته رجعتی با  ایشان گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته کاظم میرشمسی

دیدار با بازنشسته کاظم میرشمسی

رئیس کانون بازنشستگان استان به اتفاق نماینده بازنشستگان استان در مجمع کانون ناجا و کارشناس خدمات رفاهی کانون در روز دوشنبه مورخه 1400/06/29  با حضور در منزل بازنشسته کاظم میرشمسی با  ایشان گفتگو کرد.