کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
گزارش عملکرد یکساله کانون استان خراسان جنوبی در سال 1399

گزارش عملکرد یکساله کانون استان خراسان جنوبی در سال 1399

دیدار با 191 نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران، اعطای 59 وام خود اشتغالی به فرزندان پیشکسوتان از طریق ساتا و 9 وام اشتغالی زایی از طریق کانون و دیدار و تکریم از 39 خانواده پیشکسوتان متوفی از مهمترین اقدامات کانون خراسان جنوبی در سال 99 بود.
جذب پلیس افتخاری

جذب پلیس افتخاری

معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی از جذب پلیس افتخاری در استان، خبر داد.
تغییر سرشماره پیامکی

تغییر سرشماره پیامکی

سرشـماره پیـامکی سـتاد کـانون ناجا و سرشـماره پیامکی کانون اسـتان خراسان جنوبی تغییر یافته است.