کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با عضو وابسته محمدتقی جعفرتبار

دیدار با عضو وابسته محمدتقی جعفرتبار

سرهنگ بازنشسته جمیل اسدی رئیس کانون بازنشستگان استان گلستان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان روز دوشنبه 20 بهمن ماه با حضور در منزل عضو وابسته محمدتقی جعفر تبار با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.

دیدار با عضو وابسته حمیدرضا مشایخی

سرهنگ بازنشسته جمیل اسدی رئیس کانون بازنشستگان استان گلستان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان روز دوشنبه 20 بهمن ماه با حضور در منزل عضو وابسته حمیدرضا مشایخی با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.