کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با سرگرد بازنشسته عطااله مشتاق حصاری

دیدار با سرگرد بازنشسته عطااله مشتاق حصاری

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن استان مرکزی ﺑﻪ همراه نماینده بازنشستگان استان به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل سرگرد بازنشسته عطااله مشتاق حصاری، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮدند.