کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد سه ﻣﺎهه اول سال 1400 ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎن سمنان

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد سه ﻣﺎهه اول سال 1400 ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎن سمنان

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﺷــﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺧﺪﻣﺎت و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در سه ﻣﺎه اﺧﯿﺮ از ﺳــﻮي ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﺳﺘﺎن سمنان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻫﻨﮓ بازنشسته عبدالحسین امیدیان رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﺳﺘﺎن سمنان اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ:
دﯾﺪار ﺑﺎ مستمری بگیر خانم حمیدی

دﯾﺪار ﺑﺎ مستمری بگیر خانم حمیدی

معاون نیروی انسانی استان سمنان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ مستمری بگیران ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل خانم حمیدی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ مستمری بگیر خانم سارا دژکام

دﯾﺪار ﺑﺎ مستمری بگیر خانم سارا دژکام

معاون نیروی انسانی استان سمنان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ مستمری بگیران ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل خانم سارا دژکام، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ مستمری بگیر خانم شهین قاسمی

دﯾﺪار ﺑﺎ مستمری بگیر خانم شهین قاسمی

معاون نیروی انسانی استان سمنان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ مستمری بگیران ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل خانم شهین قاسمی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.