کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه

دیدار با پیشکسوت مجتبی سلامت منش

رئیس کانون بازنشستگان استان سمنان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با حضور در منزل بازنشسته مجتبی سلامت منش با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوتان شهرستان گرمسار

دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوتان شهرستان گرمسار

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن استان سمنان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن با پیشکسوتان شهرستان گرمسار دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮدند.
دیدار با پیشکسوت علی اکبر ترحمی

دیدار با پیشکسوت علی اکبر ترحمی

رئیس کانون بازنشستگان ناجا استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان از بازنشسته علی اکبر ترحمی دیدار و با ایشان گفت و گو کردند.