کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ جناب عباس دانشجو

دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ جناب عباس دانشجو

سردار مراد پور رئیس کانون بازنشستگان تهران بزرگ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل بازنشسته جناب عباس دانشجو ﺑﺎ ایشان دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ محمد احمدپور

دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ محمد احمدپور

سرهنگ بازنشسته خسروی ﻣﺴــﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ جنوب کانون ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل بازنشسته محمد احمدپور ﺑﺎ ایشان دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.