کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته حسن نهاوندچی

دیدار با بازنشسته حسن نهاوندچی

رئیس کانون بازنشستگان استان بهمراه آقای عبدالمالکی کارشناس توانمندسازی و خدمات رفاهی کانون به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل بازنشسته آقای حسن نهاوندچی با ایشان دیدار و گفت و گو کردند.
دیدار با بازنشسته محمدنبی شجاع صفت

دیدار با بازنشسته محمدنبی شجاع صفت

رئیس کانون بازنشستگان استان بهمراه آقای عبدالمالکی کارشناس توانمندسازی و خدمات رفاهی کانون به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل بازنشسته آقای محمدنبی شجاع صفت با ایشان دیدار و گفت و گو کردند.
دیدار با بازنشسته محمد  عباسی پورعاطف

دیدار با بازنشسته محمد عباسی پورعاطف

رئیس کانون بازنشستگان استان بهمراه آقای عبدالمالکی کارشناس توانمندسازی و خدمات رفاهی کانون به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل بازنشسته آقای محمد  عباسی پورعاطف با ایشان دیدار و گفت و گو کردند.