کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با مستمری بگیر خانم سکینه نور محمدپور

دیدار با مستمری بگیر خانم سکینه نور محمدپور

سرهنگ ابوالفضل شجاعی رئیس کانون بازنشستگان استان قم به همراه نماینده اداره بازنشستگی استان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ مستمری بگیران ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل مستمری بگیر خانم سکینه نور محمدپور، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دیدار با بازنشسته ایپک علی حیدری

دیدار با بازنشسته ایپک علی حیدری

رئیس کانون بازنشستگان قم به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل بازنشسته آقای ابوالفضل فتوت بداغی، با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با مستمری بگیر خانم معصومه انجام

دیدار با مستمری بگیر خانم معصومه انجام

سرهنگ ابوالفضل شجاعی رئیس کانون بازنشستگان استان قم به همراه نماینده اداره بازننشستگی استان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ مستمری بگیران ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل مستمری بگیر خانم معصومه انجام، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.