کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
گزارش عملکرد سه ماهه اول 1400 کانون استان خراسان شمالی

گزارش عملکرد سه ماهه اول 1400 کانون استان خراسان شمالی

کانون بازنشستگان ناجا به عنوان حامیان اصلی بازنشستگان، مستمري بگیران و خانواده محترم آنها همواره تلاش دارد تا با بهره گیري از توان کانون هاي استان ها و دفاتر نمایندگی شهرستانها، در مسیر رفع نیازها و مشکلات معیشتی و رفاهی و ارتقاي کیفیت زندگی آنها گام بردارد. به منظور اطلاع شما عزیزان با مجموعه برنامه، خدمات و اقداماتی که در سه ماه اخیر از سوي کانون بازنشستگان استان خراسان شمالی انجام گرفته است، گفت و گویی با سرهنگ بازنشسته محمدتقی باقری رئیس کانون بازنشستگان استان انجام دادیم: