کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
گزارش عمکرد سال 1399 کانون استان کردستان

گزارش عمکرد سال 1399 کانون استان کردستان

پیگیری زمین برای ساخت دفتر نمایندگی بیجار، دیدار با 139 بازنشسته و مستمری بگیر، اشتغالزایی برای 63 بازنشسته و دریافت وام خوداشتغالی برای 77 فرزند بازنشسته از مهمترین برنامه های سال 99 کانون کردستان است.