کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته حمید عچرشاوی

دیدار با بازنشسته حمید عچرشاوی

سرهنگ بازنشسته سالمی رئیس کانون بازنشستگان استان خوزستان به منظور تکریم و ارتقاء روحیه بازنشستگان در دفتر کانون با بازنشسته حمید عچرشاوی دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته علیرضا بارانی

دیدار با بازنشسته علیرضا بارانی

سرهنگ بازنشسته سالمی رئیس کانون بازنشستگان استان خوزستان به منظور تکریم و ارتقاء روحیه بازنشستگان در دفتر کانون با بازنشسته علیرضا بارانی دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته سید علی هاشمی

دیدار با بازنشسته سید علی هاشمی

سرهنگ بازنشسته سالمی رئیس کانون بازنشستگان استان خوزستان به منظور تکریم و ارتقاء روحیه بازنشستگان در دفتر کانون با بازنشسته سید علی هاشمی دیدار و گفتگو کرد.