کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با روحانی بازنشسته احمد نوری جدا

دیدار با روحانی بازنشسته احمد نوری جدا

رئیس کانون بازنشستگان ناجا استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز یکشنبه 20 تیرماه با حضور در منزل روحانی بازنشسته احمد نوری جدا، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با مستمری بگیر رحیم عطار دلگشا

دیدار با مستمری بگیر رحیم عطار دلگشا

رئیس کانون بازنشستگان استان اردبیل به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز چهارشنبه 9 تیرماه با حضور در منزل مستمری بگیر رحیم عطار دلگشا، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با مستمری بگیر سکینه میرزا احمدآباد

دیدار با مستمری بگیر سکینه میرزا احمدآباد

رئیس کانون بازنشستگان استان اردبیل به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان و مستمری بگیران روز دوشنبه 14 تیرماه با حضور در منزل مستمری بگیر سکینه میرزا احمدآباد ، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با ستوانسوم بازنشسته قدیر افخمی

دیدار با ستوانسوم بازنشسته قدیر افخمی

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز سه شنبه 8 تیرماه با حضور در منزل ستوانسوم بازنشسته قدیر افخمی ، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.