کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دﯾﺪار ﺑﺎ سرهنگ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ محمد یاری

دﯾﺪار ﺑﺎ سرهنگ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ محمد یاری

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن قزوین ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل سرهنگ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ محمد یاری، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ کارمند ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ صفر کلبی

دﯾﺪار ﺑﺎ کارمند ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ صفر کلبی

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن قزوین ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل کارمند ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ صفر کلبی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ ستوان سوم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ حسین عاملی

دﯾﺪار ﺑﺎ ستوان سوم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ حسین عاملی

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن قزوین ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ستوان سوم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ حسین عاملی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.