کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد بهمن ماه سال 1399 دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن تاکستان

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد بهمن ماه سال 1399 دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن تاکستان

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﺷــﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺧﺪﻣﺎت و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ از ﺳــﻮي دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن تاکستان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ عباس مرادی ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن تاکستان اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ:
ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد سال 1399 ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎن قزوین

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد سال 1399 ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎن قزوین

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﺷــﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺧﺪﻣﺎت و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در سال اﺧﯿﺮ از ﺳــﻮي ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﺳﺘﺎن قزوین اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻫﻨﮓ پاسدار ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ محمود مهاجر رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﺳﺘﺎن قزوین اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ:
دﯾﺪار ﺑﺎ ﺳتوان یکم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ جمال سبحانی

دﯾﺪار ﺑﺎ ﺳتوان یکم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ جمال سبحانی

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن قزوین ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ﺳتوان یکم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ جمال سبحانی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.