کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دﯾﺪار ﺑﺎ سرهنگ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ حسین محمدی

دﯾﺪار ﺑﺎ سرهنگ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ حسین محمدی

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن قزوین ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در جلوی درب ﻣﻨﺰل سرهنگ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ حسین محمدی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ استوار یکم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ مجید نوروزسلطانی

دﯾﺪار ﺑﺎ استوار یکم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ مجید نوروزسلطانی

مسئول خدمات رفاهی ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن قزوین ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در جلوی درب منزل استوار یکم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ مجید نوروزسلطانی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ سرهنگ دوم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ موسی صالحی

دﯾﺪار ﺑﺎ سرهنگ دوم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ موسی صالحی

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن قزوین ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در جلوی درب ﻣﻨﺰل سرهنگ دوم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ موسی صالحی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ استوار یکم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ علی پاریاد

دﯾﺪار ﺑﺎ استوار یکم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ علی پاریاد

مسئول خدمات رفاهی ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن قزوین ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل استوار یکم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ علی پاریاد، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ ستوان سوم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ محمدعلی علی محمدی

دﯾﺪار ﺑﺎ ستوان سوم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ محمدعلی علی محمدی

مسئول خدمات رفاهی ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن قزوین ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در جلوی درب منزل ستوان سوم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ محمدعلی علی محمدی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.